Kmail 添加 163 邮箱(IMAP)后没有“收件箱”

163 里的文件夹应该有:-------------可是 kamil 中只有:
收件箱---------------------垃圾邮件
红旗邮件--------------------已删除
草稿箱---------------------已发送
已发送---------------------草稿箱
其他六个文件夹-----------------订阅邮件
|-已删除
|-订阅邮件
|-广告邮件
|-垃圾邮件
|-客户端删信
邮件标签
邮件中心
文件中心

其他的没有就算了,好歹该有一个收件箱和红旗邮件吧,请问该什么解决呢?